Ringmärkning


Ringmärkningen introducerades av Ruben Casén i föreningen  redan under det första egentliga verksamhetsåret 1956. Den bedrevs i huvudsak från hans sommarstuga på Rummelön utanför Karleby.  Han inriktade sig på strandfåglarna som häckade på de öppna strandängarna i närheten och med hjälp av en uppsättning burar ringmärkte han även rastande vadare under sensomrarna.  Rummelön frekventerades i högre grad av brushanar än motsvarande vadarstränder längre söderut, vilket kom att avteckna sig kraftigt i Rubens statistik över ringmärkta fåglar.  Från sommarstugan gjorde han även årliga turer till silltrutskären i skärgården.  Ringmärkning med hjälp av småfågelnät bedrevs dessutom vid sommarstugor på bägge sidor om Kaustarviken under somrarna.

Efter en paus kom ringmärkningen på nytt med i bilden under 1980-talet när Sten Vikström började kombinera sin uppsättning av uggleholkar med ringmärkning.  De senaste decennierna har sedan präglats av rovfågeluppföljning.  Den traditionella pärluggleholken kom snabbt med i bilden, följt av holkar för slagugglor och tornfalkar.  Efter ett mycket trögt första decennium har även sparvugglan etablerat sig som häckande holkfågel under 2000-talet.  Under de senaste decennierna är det Stens sommarstuga invid Perho å i Sundskogen, som är stödjepunkten i uppföljningen av höstflyttare.  Från och med hösten 1988 har vandrande pärlugglor lockats i nät med hjälp av bandspelare.  Platsen har visat sig vara mycket strategiskt placerad och drar till sig mer pärlugglor än någon annan fångstplats man känner till. Följaktligen ligger även det väl tilltagna holkområdet för pärlugglor lägligt och uppvisar i snitt en högre frekvens häckande pärlugglor än något annat område i Finland.  Pärlugglan är den dominerande arten i föreningens märkningsstatistik som omfattar drygt 50.000 ringmärkta fåglar på fastlandet och inemot 20.000 perifert i skärgårdsmiljö.

Under en lång rad av år har även Johnny Björk tagit del i ringmärkningen av rovfåglar och under en kortare period på 1990-talet var det Jan Björkman som hade hand om märkningen av rovfåglar i Kronoby. Johnny ringmärker fortfarande kolonihäckande starar, tornseglare och kajor i den agrara miljön i Såka där han bor.  Däremot var Henrik Forslund enbart inriktad på törnskator under de beklagligt få år han agerade som ringmärkare. Överlag har ringmärkningen fokuserats på ett begränsat urval arter under de senaste decennierna.   Stens satsning på mindre hålbyggare sedan 2005 har dock resulterat i märkning av något "udda arter" såsom gökar och göktytor i rätt stor omfattning.

Förutom ovan nämnda ringmärkare har Kari & Ann-Mari Pihlajamäki ringmärkt måsfåglar och alkor i stor omfattning i Oravais och Rune Jakobsson har varit aktiv skärgårdsringmärkare i Larsmo under tre decennier.  Senaste tillskotten bland nejdens ringmärkare är Matias Snellman som energiskt tagit sig an havsörnarna från och med säsongen 2011, Simon Ahlö som startade sin rovfågeluppföljning säsongen 2013 och Allan Svenlin som klättrat i fiskgjusarnas boträd sedan sommaren 2014.